Manifestación do sector hostelero en Cangas en maio.

Os sectores máis afectados pola pandemia do Covid-19 en Cangas, como é o caso da hostalería, entre outros, xa poden solicitar as axudas do Concello. O prazo para facelo xa está activo desde o 17 de agosto e así permanecerá ata o 6 de setembro.

O modelo de solicitude é o modelo oficial que consta nas bases da convocatoria (ANEXO I). No caso de presentarse a través da sede electrónica, cubrirase o modelo de instancia xeral xunto co resto da documentación deixando constancia da participación no proceso de convocatoria de axudas.

As solicitudes de subvención dirixiranse á Sra. Alcaldesa e presentaranse preferentemente por medios electrónicos a través da Sede electrónica do Concello de Cangas https://cangas.sedelectronica.gal/. Este xeito será obrigatorio para aquelas solicitantes que non sexan persoas físicas.

No caso de presentación presencial, as persoas interesadas presentarán a súa solicitude no modelo oficial, acompañada da documentación esixida e debidamente cuberta e asinada, no Rexistro Xeral do Concello de Cangas ou por calquera dos medios indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Neste caso poderá ser precisa a cita previa.

Poderase acceder ás bases íntegras publicadas na sede electrónica do concello
de Cangas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *