Desde o 13 de agosto e ata o próximo 31 do mesmo mes está aberto o prazo para solicitar as bolsas de comedor nos centros que dispoñan deste servizo de cátering para o próximo curso como son Ceip de Espiñeira, O Hío, Nazaret e a Rúa.

Estas axudas van dirixidas a familias con dificultades socioeconómicas e o Concello de Cangas outorgaraas de acordo aos principios de publicidade, concorrencia e obxectividade dirixidas a favorecer a integración socio laboral dous pais, nais, titores ou acolledores dous menores, apoiando as unidades familiares que por escaseza de recursos económicos non podan afrontar o custo do comedor escolar dos menores.

As axudas municipais de comedor son incompatibles con calquera outra axuda para a mesma finalidade de organismos públicos ou privados, comprometéndose o solicitante a comunicalo e reintegralo ao Concello no caso de ter percibida outra axuda. As subvencións que se outorguen en calquera das modalidades, realizáranse en réxime deconcorrencia competitiva.

Para recibilas, a unidade familiar deberá estar empadroada en Cangas e residir no municipio, convivir cos alumnos para os que se solicitan as axudas, estar matriculado no curso 2021-2022 en calquera dos centros nomeados anteriormente, contar con praza de comedor concedida e que os ingresos económicos da unidade familiar non superen os límites máximos das rendas obtidas no ano 2020 (150 % IPREM + 15 % por novo membro).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *