Oficina do ORAL en Moaña.

O xuíz resolve que as impugnacións do imposto de plusvalía, declarado nulo polo TC en outubro de 2021 son válidas si se realizaron con anterioridade á data de publicación da resolución no BOE o 25 de novembro de 2021

O Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra emitiu unha sentenza pioneira en Galicia na que resolve que as impugnacións do imposto de plusvalía, declarado nulo polo Tribunal Constitucional (TC) en outubro de 2021, son válidas si se realizaron con anterioridade á data de publicación da resolución do TC no Boletín Oficial do Estado (BOE), é dicir, o 25 de novembro de 2021. O maxistrado, por tanto, decretou que as cobranzas do imposto impugnadas ata esa data poden ser revisadas. Desta forma, establece como día límite o 25 de novembro de 2021 e non o 26 de outubro de 2021, día da firma da sentenza do TC.

O xuíz analiza no fallo o recurso presentado polo dono dun ático de Moaña que impugnou a cobranza de 2.111 euros de plusvalía o 5 de novembro de 2021, é dicir, varias semanas antes da publicación da sentenza no BOE. Por iso, declarou a nulidade do imposto e condenou ao Tesoureiro do Organismo Autónomo de Recursos Locais da Deputación Provincial de Pontevedra (ORAL) a devolverlle a cantidade abonada. No fallo, indica que, da documentación que figura no expediente administrativo, “se constata que o recorrente adquirira o inmoble, por compravenda, o 27 de decembro de 2005, polo prezo de 120.223 euros, e que o vendeu o 10 de maio de 2021 por 180.000 euros”.

O titular do Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra explica que a declaración de nulidade da sentenza do Tribunal Constitucional comporta, en principio, que todas as liquidacións do tributo, por pagamentos anteriores ao 10 de novembro de 2021, se deban declarar nulas de pleno dereito. Sen embargo, o TC lle atribúe a condición de “situación consolidada”, é dicir, non revisable, ás liquidacións que chegasen a ser firmes, ben por non ser impugnadas en prazo, ben por ser confirmadas xudicialmente mediante sentenza firme. No caso concreto da venda do piso de Moaña, segundo destaca o xuíz, non é aplicable este suposto, pois a liquidación foi impugnada en prazo polo afectado, quen presentou un recurso de reposición.

Ademais, o TC estableceu un segundo suposto de “situación consolidada”, aplicable ás liquidacións que, a pesar de carecer de firmeza, non fosen impugnadas “á data de ditarse a sentenza”. O titular do Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra entende que esa data se refire á da publicación da sentenza no BOE (25 de novembro de 2021), non á de firma da resolución (26 de outubro de 2021). Así, salienta que o fallo do TC non pode entrar en vigor “antes de adquirir efectos xerais mediante a súa publicación no BOE”.

O maxistrado rexeita impor o pago de costas á administración debido “ás dúbidas interpretativas razoables que xera esta última cuestión”, pois destaca que “non existe aínda xurisprudencia que se pronuncie respecto diso”. Por esta razón, o xuíz considera que concorrería “interese casacional” na impugnación directa da sentenza en casación ante a Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Supremo, “co fin de que clarifique a data de efectos da referida restrición”, pois destaca que afecta “a un gran número de situacións, podendo resultar gravemente danosa para os intereses xerais”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *